photo photo photo
photo
Using this site means you agree to its terms
Home spacer Hindu Gods spacer Hindu Way of Life spacer Slokas and Mantras spacer Astrology spacer Vaastu Saastra spacer Thirumantram spacer Hindu Temples

Slokas and Mantras

MarkspacerHow does Mantra Work ?

MarkspacerHow to do Mantra Japa ?

MarkspacerGayatri Mantra

MarkspacerSakam Gayatri

MarkspacerMantras from the Veda

MarkspacerHymns from the Veda

MarkspacersarvaDevata prayer

MarkspacerManthra Pushpam

MarkspacerMantras FAQ?

MarkspacerSignificance of 108?

Ganapathi Mantras

MarkspacerSpecial Mantras

MarkspacerPrayer Slokas

Markspacer108 Namavali

MarkspacerGanesa Panjarathnam

MarkspacerSiddhivinaayaka Stotram

Siva Mantras

MarkspacerGayatri

MarkspacerMula Mantra

Markspacer108 Namavali

MarkspacerMaha Mrithungjaya Mantra

MarkspacerRudram & Chamakam

MarkspacerShivandha Lahari

MarkspacerLingeshwar

MarkspacerArdanareeswar

MarkspacerDakshinamurthy

MarkspacerBhairava

Devi Mantras

MarkspacerGayatri

MarkspacerMula Mantra

Markspacer108 Namavali

MarkspacerRajarajeswari Ashtothram

MarkspacerDurga Suktham

MarkspacerSaundarya Lahari

MarkspacerLalita Sahasranamam

MarkspacerMahishasura Mardini

MarkspacerAbirami Andhaathi

Skanda Mantras

MarkspacerGayatri

MarkspacerMula Mantra

Markspacer108 Namavali

MarkspacerSaravana Maamantra

Vishnu Manras

MarkspacerVishnu Gayatri

MarkspacerRama Gayatri

MarkspacerKrishna Gayatri

MarkspacerVenkatesa Gayatri

MarkspacerSudarsana Gayatri

MarkspacerVishnu Mantras

MarkspacerRama Mantras

MarkspacerKrishna Mantras

MarkspacerVenkatesa Mantras

MarkspacerRama 108 Namavali

MarkspacerVenkatesa Suprabhaatam

MarkspacerVishhnu Sahasranamam

MarkspacerPurusha Sooktham

MarkspacerBhaja Govindam

MarkspacerVenkatesa Stotram

MarkspacerSudarshana Ashhtakam

MarkspacerNarasimha 108 Namavali

MarkspacerNarasimhakavasam

Markspacer Sathyanarayana Ashtothram

MarkspacerDhanvanthri Mantra

Mahalakshmi Mantras

MarkspacerGayatri

MarkspacerMula Mantra

Markspacer108 Namavali

MarkspacerLaksmi Ashtakam

MarkspacerKubera Mantra

MarkspacerTulasi Ashtotram

MarkspacerKanakadhara Stotra

Saraswathi Mantras

MarkspacerGayatri

MarkspacerMula Mantra

Markspacer108 Namavali

More Mantras

Markspacer AAditya Hridaya Stotram

Markspacer sUryamaNDal AshhTakam

Markspacer Sri Aadhithya Ashtakam

Markspacer aShTottarashatanaamavaliH

Markspacer suvarNamAlAstutiH

Markspacer saamaanyopanishhat

Markspacer Navagraha Stotram

MarkspacerSantoshi Matha

MarkspacerAnjaneya

MarkspacerAyyappa

MarkspacerVaastu Purush

MarkspacerHyagriva

Specific Mantras

MarkspacerEasy Delivery

MarkspacerBlessings for a child

MarkspacerMantras for All Purpose

All the contents of our portal are based upon the Vedic guidance rendered by the great sages, scholars and learned authors through sastras, satsangs, literature, books and advices. However the practice of the same is to done by the individuals as per their own best judgment. We do not guarantee or assure the correctness of the contents by the scale of the so called modern science.

Contact the editor rishi for further details.

editor

spacer
Thiru Mantiram Temples India Hindu Gods Discover India Hindu Panchang

ganesh.. shrI siddhivinaayaka stotram.h ..

jayo.astu te gaNapate dehi me vipulaaM matim.h.
stavanam.h te sadaa kartuM sphUrti yachchhamamaanisham.h .. 1..

prabhuM ma.ngalamUrtiM tvaaM chandrendraavapi dhyaayataH.
yajatastvaaM vishhNushivau dhyaayatashchaavyayaM sadaa .. 2..

vinaayakaM cha praahustvaaM gajaasyaM shubhadaayakaM.
tvannaamnaa vilayaM yaanti doshhaaH kalimalaantaka .. 3..

tvatpadaabjaaMkitashchaahaM namaami charaNau tava.
deveshastvaM chaikadanto madviGYaptiM shR^iNu prabho .. 4..

kuru tvaM mayi vaatsalyaM raxa maaM sakalaaniva.
vighnebhyo raxa maaM nityaM kuru me chaakhilaaH kriyaaH .. 5..

gaurisutastvaM gaNeshaH shR^INu viGYaapanaM mama.
tvatpaadayorananyaarthI yaache sarvaartha raxaNam.h .. 6..

tvameva maataa cha pitaa devastvaM cha mamaavyayaH.
anaathanaathastvaM dehi vibho me vaa.nchhitaM phalam.h .. 7..

laMbodarasvam.h gajaasyo vibhuH siddhivinaayakaH.
heraMbaH shivaputrastvaM vighnesho.anaathabaa.ndhavaH .. 8..

naagaanano bhaktapaalo varadastvaM dayaaM kuru.
siMdUravarNaH parashuhastastvaM vighnanaashakaH .. 9..

vishvaasyaM maMgalaadhIshaM vighneshaM parashUdharaM.
duritaariM dInabandhU.n sarveshaM tvaaM janaa jaguH .. 10..

namaami vighnahartaaraM vande shrIpramathaadhipaM.
namaami ekadantaM cha dInabandhU namaamyaham.h .. 11..

namanaM shaMbhutanayaM namanaM karuNaalayaM.
namaste.astu gaNeshaaya svaamine cha namo.astu te .. 12..

namo.astu devaraajaaya vande gaurIsutaM punaH.
namaami charaNau bhaktyaa bhaalachandragaNeshayoH .. 13..

naivaastyaashaa cha machchitte tvadbhaktestavanasyacha.
bhavetyeva tu machchitte hyaashaa cha tava darshane .. 14..

aGYaanashchaiva mUDho.ahaM dhyaayaami charaNau tava.
darshanaM dehi me shIghraM jagadIsha kR^ipaaM kuru .. 15..

baalakashchaahamalpaGYaH sarveshhaamasi cheshvaraH.
paalakaH sarvabhaktaanaaM bhavasi tvaM gajaanana .. 16..

daridro.ahaM bhaagyahInaH machchittaM te.astu paadayoH.
sharaNyaM maamananyaM te kR^ipaalo dehi darshanam.h .. 17..

idaM gaNapatestotraM yaH paThetsusamaahitaH.
gaNeshakR^ipayaa GYaanasidhdhiM sa labhate dhanaM .. 18..

paThedyaH siddhidaM stotraM devaM saMpUjya bhaktimaan.h.
kadaapi baadhyate bhUtapretaadInaaM na pIDayaa .. 19..

paThitvaa stauti yaH stotramidaM siddhivinaayakaM.
shhaNmaasaiH siddhimaapnoti na bhavedanR^itaM vachaH
gaNeshacharaNau natvaa brUte bhakto divaakaraH .. 20..

iti shrii siddhivinaayaka stotram.h .