photo photo photo
photo
Using this site means you agree to its terms
Home spacer Hindu Gods spacer Hindu Way of Life spacer Slokas and Mantras spacer Astrology spacer Vaastu Saastra spacer Thirumantram spacer Hindu Temples

Slokas and Mantras

MarkspacerHow does Mantra Work ?

MarkspacerHow to do Mantra Japa ?

MarkspacerGayatri Mantra

MarkspacerSakam Gayatri

MarkspacerMantras from the Veda

MarkspacerHymns from the Veda

MarkspacersarvaDevata prayer

MarkspacerManthra Pushpam

MarkspacerMantras FAQ?

MarkspacerSignificance of 108?

Ganapathi Mantras

MarkspacerSpecial Mantras

MarkspacerPrayer Slokas

Markspacer108 Namavali

MarkspacerGanesa Panjarathnam

MarkspacerSiddhivinaayaka Stotram

Siva Mantras

MarkspacerGayatri

MarkspacerMula Mantra

Markspacer108 Namavali

MarkspacerMaha Mrithungjaya Mantra

MarkspacerRudram & Chamakam

MarkspacerShivandha Lahari

MarkspacerLingeshwar

MarkspacerArdanareeswar

MarkspacerDakshinamurthy

MarkspacerBhairava

Devi Mantras

MarkspacerGayatri

MarkspacerMula Mantra

Markspacer108 Namavali

MarkspacerRajarajeswari Ashtothram

MarkspacerDurga Suktham

MarkspacerSaundarya Lahari

MarkspacerLalita Sahasranamam

MarkspacerMahishasura Mardini

MarkspacerAbirami Andhaathi

Skanda Mantras

MarkspacerGayatri

MarkspacerMula Mantra

Markspacer108 Namavali

MarkspacerSaravana Maamantra

Vishnu Manras

MarkspacerVishnu Gayatri

MarkspacerRama Gayatri

MarkspacerKrishna Gayatri

MarkspacerVenkatesa Gayatri

MarkspacerSudarsana Gayatri

MarkspacerVishnu Mantras

MarkspacerRama Mantras

MarkspacerKrishna Mantras

MarkspacerVenkatesa Mantras

MarkspacerRama 108 Namavali

MarkspacerVenkatesa Suprabhaatam

MarkspacerVishhnu Sahasranamam

MarkspacerPurusha Sooktham

MarkspacerBhaja Govindam

MarkspacerVenkatesa Stotram

MarkspacerSudarshana Ashhtakam

MarkspacerNarasimha 108 Namavali

MarkspacerNarasimhakavasam

Markspacer Sathyanarayana Ashtothram

MarkspacerDhanvanthri Mantra

Mahalakshmi Mantras

MarkspacerGayatri

MarkspacerMula Mantra

Markspacer108 Namavali

MarkspacerLaksmi Ashtakam

MarkspacerKubera Mantra

MarkspacerTulasi Ashtotram

MarkspacerKanakadhara Stotra

Saraswathi Mantras

MarkspacerGayatri

MarkspacerMula Mantra

Markspacer108 Namavali

More Mantras

Markspacer AAditya Hridaya Stotram

Markspacer sUryamaNDal AshhTakam

Markspacer Sri Aadhithya Ashtakam

Markspacer aShTottarashatanaamavaliH

Markspacer suvarNamAlAstutiH

Markspacer saamaanyopanishhat

Markspacer Navagraha Stotram

MarkspacerSantoshi Matha

MarkspacerAnjaneya

MarkspacerAyyappa

MarkspacerVaastu Purush

MarkspacerHyagriva

Specific Mantras

MarkspacerEasy Delivery

MarkspacerBlessings for a child

MarkspacerMantras for All Purpose

All the contents of our portal are based upon the Vedic guidance rendered by the great sages, scholars and learned authors through sastras, satsangs, literature, books and advices. However the practice of the same is to done by the individuals as per their own best judgment. We do not guarantee or assure the correctness of the contents by the scale of the so called modern science.

Contact the editor rishi for further details.

editor

spacer
Thiru Mantiram Temples India Hindu Gods Discover India Hindu Panchang

photoGayatri Mantra

Om Vakdeviyaicha Vidhmahe
Virinji Pathniyaicha Dheemahe
Tanno vani Prachodayaath !


shriividyaaratnasuutraaNi ..

shriividyaaratnasuutraaNi ..
shriigauDapaadaachaaryakR^itaM ..
atha shaaktamantraagamaajij~naasaa.. 1..
aatmaivaa.akhaNDaakaaraH.. 2..
chaitanyasvaruupaa chichChaktiH.. 3..
saiveyamanaamaakhyaa shriividyaa.. 4..
tattvatrayeNa saa vividhaa.. 5..
koNapatrasamuchchayaM chakraM.. 6..
saa shaambhavii vidyaa shyaamaa tattvatrayaakR^itistrividhaa jaataa.. 7..
vidyaayaaH puurvottaraabhyaamanekavidyaa jaataaH.. 8..
taa vidyaaH parivaaraa iti.. 9..
shyaamaayaaH puurvasmin.h sthitaaH.. 10..
yaamyadishi sthitaaH saubhaagyaadayaH svasyaa udbhavaaH.. 11..
tathaa.adhaH sthitaaH pashchimadishi.. 12..
shambhavyaaH parivaaraa uttarasmin.h.. 13..
svayamuurdhvaa.akaareNa.. 14..
atha chintaamaNigR^ihasthitaa tripurasundarii mahaavidyaa.anuttaraa.. 15..
bhaNDaasurahananaarthamekaivaa.anekaa.. 16..
tayaa mantraa anekaashcha tathaa yantratantraaNi.. 17..
vividha bhaktirvividhopaasanam.h.. 18..
tasmaat phalaanyanekaani.. 19..
kagajadashaaradvayamanva sraaStadalasvarapatratrivR^ittabhuubimbasaMj~naakathitaM
shriisadanam.h.. 20..
maNigaNanavaavaraNaM tasya.. 21..
svasyaa janita saubhaagyaayaastandetatsadanam.h.. 22..
svajatvaadetatpashchimaadeH.. 23..
trayaaNaaM trayaaNaamaavaraNaanyekam.h.. 24..
atha ThaDatapatramanusvaaradharaNi shuddhaavidyaasadanam.h.. 25..
tadeva tatra vasudvayayuktamanusvaraM kumaariisadanam.h.. 26..
etayoraavaraNaantaaksharagaNanaM yalaShahaNadahapatradharaNi dvadashaarddhaasadanam.h.. 27..
pabhamajakoNasvarajapatragaNanaa dharaNii shyaamaasadanam.h.. 28..
puShpiNyaaH parisarjanametat.h.. 29..
shriiiti puShpiNyaadivat.h.. 30..
shaarikaashukayoH.. 31..
etaasaamaavaraNaM sagaNanam.h.. 32..
jagadra~njanyaadisarvaasaamevam.h.. 33..
kagatajakoNahapatradharaNinaagaaH.. 34..
tasyaavaraNaM sagaNanam.h.. 35..
samayaavadyashvayaaH sadanaM shuddhavidyaavat.h.. 36..
DatatakoNaatha naaganaagadalasyaaradharaNii saubhaagyaayaaH sannihitaasadanam.h.. 37..
atha tasyaaH pa~nchaavaraNam.h.. 38..
kahapatrahakoNasvarapatraa dharaNii vaartaalisadanam.h.. 39..
kagajakoNajapatrasvaradharaNii baTukasya.. 40..
evamatasvaradalaa dhahapatradharaNii tirodhaanasya.. 41..
tathaitatsamayaayaaH.. 42..
gaganaprabhaaShaDvasukoNapatrasya dharaNii bhuvaneshiisadanam.h.. 43..
yaShahakoNa svaradalahapatra dharaNii sadanamannapuurNaayaaH.. 43..
gaganaguNaa dharmaa bimbavishiShTakalaa bhuvaneshii guhavat.h samayaayaaH.. 44..
gagana vasukoNadvayapatrasvaradharaNii turyaasadanam.h.. 45..
khajakoNadvayapatrasvaravasupatrayagadharaNii mahaarddhaayaaH.. 46..
dvaadashaarddhaasadanavat.h svanaayakyaaH.. 47..
kalaasadanavanmishravidyaayaaH.. 48..
vaagvaadinyaaH kumaarivat.h.. 49..
gaganaprabhaa pa~nchakoNaa.atha vasukalaapatrabhuurekhaaH paraagaaram.h.. 50..
tathaiva praasaadavishiShTayorubhayoH.. 51..
turyaasadanavachChaambhavyaaH.. 51..
paraasadanavat.h samayaayaaH.. 52..
vyomadahakarmamanupatraa dahakoNaa harimukhasadanam.h.. 53..
vyomajalajapatratrivR^ittaa dharaNii shriiguroH sadanam.h.. 54..
akathaaditrirekhashadvitatrikoNameva vaa shriguroH sadanam.h.. 55..
anuttaravidyaanaaM sarvaasaa.N shuddhavidyaavat.h.. 56..
vaartaalyaaH pa~nchaavaraNam.h.. 57..
baTukasya ShaT.h.. 58..
tadvaattitrodhaanasya.. 59..
bhuvaneshii sapta.. 60..
ShaT.hsannihitaayaaH.. 61..
kaameshyaaH kalaayaastriH.. 62..
turiiyaayaaH pa~ncha.. 63..
ShaNmahaarddhaayaaH.. 64..
paraa praasaadasya cha paraavat.h.. 65..
shaambhavyaaH pa~cha.. 66..
mR^igeshyaasyasya ShaT.h.. 67..
chaturbhiraavaraNairvishiShTaM bodhakasya sadanam.h.. 68..
atha vidyaa ekaviMshadvarNavishiShtaa.. 69..
pa~nchadashavarNaavishiShTaa saubhaagyaa.. 70..
tathaiva pashchimaa vidyaa.. 71..
shatavarNayutaa shyaamaa.. 72..
dvaaviMshadaksharavishiShTaa puShpiNii.. 73..
dvichatvaariMshadvarNaa vishiShTaa shukavidyaa.. 74..
aShTaaviMshadaksharavishiShTaa shaarikaavidyaa.. 75..
pa~nchatriMshadaksharavishiShTaa hasantii devataa.. 76..
aksharatrayavishiShTaa shuddhavidyaa.. 77..
kumaarii varNatraya vishiShTaa.. 78..
dashavarNayutaa dvaadashaarddhaa.. 79..
ShaT.htriMshadvarNasamuchitaa saubhaagyasannihitaa.. 80..
aShTaaviMshadvarNasamuchchayo mahaaherambasya manuH.. 81..
caturviMshadvarNasamuchchayo baTukasya manuH.. 82..
aShTaaShTottaranavatyaksharasamuchitaa kolavadanaa.. 83..
ShaT.hpa~nchaashadaksharairvishiShTA yavanikaa.. 84..
ekavarNavishiShTaa bhuvaneshii.. 85..
athavaa saptaviMshadvarNavishiShTaa.. 86..
kakaaraadipa~nchadashaaksharasamuchitaa kaadipa~nchadashii.. 87..
khaNDadvayayutaa chaturthasvaravishiShTaa kaamakalaa.. 88..
ekaaksharavishiShTaa mukhyaa.. 89..
trayodashavishiShTaa turyaa.. 90..
navashatavarNavishiShTaa mahaarddhaa.. 91..
dvaadashaaksharavishiShTaa.ashvaaruuDhaa.. 92..
ekaaksharavishiShTaa mishravidyaa.. 93..
trayodashavarnavishiShTaa vaagvaadinii.. 94..
ekavarNavishiShTaa paraa.. 95..
paraaprasaadaruupiNii varNadvayayutaa.. 96..
varNaikavishiShTaa tathaiva praasaadaparaa.. 97..
atha hrasvadiirghaShaTkasamuchchayadashaikavarNavishiShTaH paraashambhuH.. 98..
atha hrasvaaksharadiirghapa~nchasamuchitaa tathaiva sa~Nkhyaa paraa shaambhavii.. 99..
anuttarasa~Nketapradhaanavidyaa saptadashavarNavishiShTaa.. 100..
athaitaasaaM parivaaraaNaamanuparivaaraa asaM~NkhyaakaaH.. 101..
etaani suutraaNyasmaabhirgauDapaadairuktaani ..